top of page

პასუხისმგებლობის უარყოფა

განახლება: 25.12.2021 E xchangeReferralCodes.com მისი მფლობელები, ოპერატორები, პრინციპები, თანამშრომლები, აგენტები და სხვა შვილობილი მხარეები არ არიან რეგისტრირებული ბროკერები, ანალიტიკოსები, საინვესტიციო მრჩევლები და არ მონაწილეობენ მსგავს ვაჭრობაში ან პროფესიაში. ყველაფერი, რასაც ჩვენ გთავაზობთ E xchangeReferralCodes.com-ზე („ვებგვერდი“) არის მხოლოდ სახელმძღვანელო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. საიტზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია დამოუკიდებლად უნდა იყოს გადამოწმებული და დადასტურებული. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას რაიმე დანაკარგზე ან ზარალზე, რომელიც გამოწვეულია ამ ინფორმაციის ან სერვისების საფუძველზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ნებისმიერ საქმიანობასთან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ვაჭრობით ან ინვესტიციებით, შესრულებული ნებისმიერ ფინანსურ ბაზარზე. ნუ ვაჭრობ ფულს, რომლის დაკარგვაც არ შეგიძლია. როდესაც ეჭვი გეპარებათ, რაიმე საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა გაიაროთ კონსულტაცია კვალიფიციურ ფინანსურ მრჩეველთან. ვებსაიტის შინაარსი ექვემდებარება ცვლილებას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.

კომპანიის მიერ რაიმე ფორმით წარმოდგენილი არც ერთი განცხადება ან ინფორმაცია არ არის გამიზნული როგორც ფაქტი და თქვენ ეთანხმებით, რომ არ განიხილავთ ვებ-გვერდზე წარმოდგენილ განცხადებებს ან ინფორმაციას როგორც ფაქტს ან სამომავლო შესრულების გარანტიას. ნებისმიერი და ყველა მოსაზრება, სიახლე, კვლევა, ანალიზი, შინაარსი, ინსტრუქცია, ფასები ან სხვა ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია ვებსაიტზე, მოცემულია როგორც ზოგადი ბაზრის კომენტარი და არ წარმოადგენს რაიმე სახის საინვესტიციო რჩევას ან პროფესიულ რჩევას.

კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა და ინვესტიცია (ასევე უწოდებენ ციფრულ ან ვირტუალურ ვალუტებს, კრიპტოაქტივებს, ალტკოინებს და ა. არ შეიძლება მოგების გარანტია და არც ზარალის თავიდან აცილება. კრიპტოვალუტების და ფიუჩერსების შეფასება შეიძლება მერყეობდეს და შედეგად, ინვესტორებმა შეიძლება დაკარგონ მეტი, ვიდრე თავდაპირველი ინვესტიცია.

თუ თქვენ ჩაერთვებით ბერკეტის ან მარჟის გამოყენებაში, გესმით, რომ ბერკეტი გამოიწვევს პროპორციულად დიდ მოგებასა და ზარალს. ფიუჩერსებით ვაჭრობის მაღალი ბერკეტების ბუნება ნიშნავს, რომ ბაზრის მცირე მოძრაობები დიდ გავლენას მოახდენს თქვენს სავაჭრო ანგარიშზე და ეს შეიძლება იმუშაოს თქვენს წინააღმდეგ, გამოიწვიოს დიდი დანაკარგები, ან შეიძლება იმუშაოს თქვენთვის, რაც გამოიწვევს დიდ მოგებას. თქვენ გესმით და აცნობიერებთ რეალურ შესაძლებლობას, რომ დაკარგოთ მთელი თქვენი ინვესტირებული თანხები და მოგიწიოთ დამატებითი თანხის შეტანა თქვენი პოზიციის შესანარჩუნებლად ან დახურვისთვის. თუ ბაზარი თქვენს წინააღმდეგ მოძრაობს, თქვენ შეიძლება განიცადოთ მთლიანი ზარალი, რომელიც აღემატება თქვენს ანგარიშზე ჩარიცხულ თანხას. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა რისკზე და ფინანსურ რესურსზე, რომელსაც იყენებთ და არჩეულ სავაჭრო სისტემაზე. თქვენ არ უნდა ჩაერთოთ ვაჭრობაში, თუ სრულად არ გესმით იმ ტრანზაქციების ბუნება, რომელსაც ახორციელებთ და რამდენად ექვემდებარება ზარალს. თუ თქვენ ბოლომდე არ გესმით ეს რისკები, უნდა მოიძიოთ დამოუკიდებელი რჩევა თქვენი ფინანსური მრჩეველისგან.

არ არის საინვესტიციო რჩევა


ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს საინვესტიციო რჩევას, ფინანსურ რჩევას, სავაჭრო რჩევას ან რაიმე სხვა სახის რჩევას და თქვენ არ უნდა მოეპყროთ ვებსაიტის რომელიმე შინაარსს. კომპანია არ გირჩევთ, რომ რაიმე კრიპტოვალუტა იყიდოთ, გაყიდოთ ან შეინახოთ თქვენ მიერ. ვებსაიტზე არაფერი არ უნდა იქნას მიღებული კრიპტოვალუტის ყიდვის, გაყიდვის ან შენახვის შეთავაზებად. ნებისმიერი საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე უნდა ჩაატაროთ საკუთარი სათანადო დილიგი და გაიაროთ კონსულტაცია საკუთარ ფინანსურ მრჩეველთან. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი იმ საინვესტიციო გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც თქვენ მიიღებთ ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.

ინფორმაციის სიზუსტე


კომპანია შეეცდება უზრუნველყოს ვებ-გვერდზე ჩამოთვლილი ინფორმაციის სიზუსტე, თუმცა ის არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე გამოტოვებულ ან მცდარ ინფორმაციაზე. თქვენ გესმით, რომ იყენებთ აქ არსებულ ნებისმიერ და ყველა ინფორმაციას თქვენივე რისკის ქვეშ. თქვენ უნდა გადადგათ ადეკვატური ზომები ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტისა და სისრულის შესამოწმებლად.

ყველა სავაჭრო სტრატეგია გამოიყენება თქვენი საკუთარი რისკით


ამ ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი შინაარსი არ უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც რჩევა ან გაგებული, როგორც რაიმე სახის რეკომენდაციების მიწოდება. თქვენი პასუხისმგებლობაა დაადასტუროთ და გადაწყვიტოთ რომელი ვაჭრობა გააკეთოთ. წარსული შედეგები არ მიუთითებს მომავალ შესრულებაზე. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გაგებული ამ მიმოწერის შინაარსი, როგორც გამოხატული ან ნაგულისხმევი დაპირება ან გარანტია?

კომპანია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება ვებგვერდის შინაარსიდან გამომდინარე რომელიმე სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენების შედეგად. ამ უარყოფაში მოწოდებული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ინფორმაცია არანაირად არ არის გარანტირებული. არანაირი გარანტია არ არის ნაგულისხმევი ან შესაძლებელია, როდესაც მცდელობა ხდება სამომავლო პირობების პროგნოზირებაში.

ვებსაიტზე გამოქვეყნებული არცერთი კონტენტი არ წარმოადგენს რეკომენდაციას, რომ რომელიმე კონკრეტული კრიპტოვალუტა, კრიპტოვალუტის პორტფელი, ტრანზაქცია ან საინვესტიციო სტრატეგია შესაფერისია კონკრეტული პირისთვის.

კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისები და შინაარსი მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა. კომპანიის მიერ მოწოდებული ზოგადი ბაზრის რეკომენდაციები ეფუძნება მხოლოდ კომპანიის პერსონალის მსჯელობას და არ წარმოადგენს პროფესიულ რჩევას ან საინვესტიციო რეკომენდაციებს. თქვენ აღიარებთ, რომ ნებისმიერ ტრანზაქციას დებთ საკუთარი განსჯის საფუძველზე. ვებგვერდის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ბაზრის რეკომენდაცია არის მხოლოდ ზოგადი და შეიძლება შეესაბამებოდეს ან არ იყოს შეესაბამებოდეს ჩვენი კომპანიის და/ან კომპანიის შვილობილი კომპანიების ბაზრის პოზიციებს ან განზრახვებს. ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი მოსაზრება, სიახლე, კვლევა, ანალიზი, ფასები ან სხვა ინფორმაცია მოცემულია როგორც ზოგადი ბაზრის კომენტარი და არ წარმოადგენს საინვესტიციო რჩევას.

შვილობილი პასუხისმგებლობის უარყოფა


ვებსაიტი შეიცავს სხვადასხვა ბმულებს გარე ვებსაიტებზე, რომლებიც არ არის შექმნილი, შენახული ან მონიტორინგებული კომპანიის მიერ და რომლებსაც შეუძლიათ კომპენსაცია გაუწიონ კომპანიას რეკლამირებული პროდუქტებისა და/ან სერვისების შესყიდვებისთვის. კომპანია არ იძლევა გარანტიას ასეთი გარე ბმულების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტეს, შესაბამისობას, დროულობას ან სისრულეს.

bottom of page